وقت مشاوره

   
   

  فضاسازی و جانمایی

  ۱.فضاسازی مناسب و جانمایی موقعیت های مکانی
  ۲.نقشه جانمایی جهت تجهیز نمودن فضاها
  ۳.مشخصات امکانات و تجهیزات مرتبط با فضاهای ایجاد شده