وقت مشاوره

   
   

  ایده پردازی و برداشت

  ۱.طرح و برنامه ریزی
  ۲.بررسی بازار هدف و مشتریان
  ۳.هدف گذاری در پروژه
  ۴.برداشت اولیه از فضاها جهت ایجاد مراحل بعدی