وقت مشاوره

   
   
   

  نظارت و بازسازی

  ۱.نظارت 100 روزه از شروع بهره برداری به صورت مستقیم برای پیشگیری و پیش بینی موارد کار در روزهای آغازین
  ۲.بازرسی غیرمتمرکز جهت حفظ و کنترل کلیه سیستم و ماندگاری سطح کیفی پروژه