وقت مشاوره

     
     

    نظارت و بازسازی

    ۱.نظارت 100 روزه از شروع بهره برداری به صورت مستقیم برای پیشگیری و پیش بینی موارد کار در روزهای آغازین
    ۲.بازرسی غیرمتمرکز جهت حفظ و کنترل کلیه سیستم و ماندگاری سطح کیفی پروژه