وقت مشاوره

   
   
   

  استعلام و تجهیز نمودن

  ۱.پیشنهادات و بررسی تجهیزات از بعد کیفیت و کمیت
  ۲.مشاوره در تامین لوازمات و تجهیزات ملزوم