وقت مشاوره

   
   

  استخدام،آموزش و ساماندهی

  ۱.به کارگیری نیروی انسانی با توجه به توانمندی های فرد
  ۲.آموزش پرسنل استخدام شده در هر قسمت
  ۳.ایجاد چارت سازمانی
  ۴.ایجاد شرح وظایف معین برای افراد مشغول به کار
  ۵.ارائه زمانبندی حضور پرسنل مجموعه (شیفت بندی)
  ۶.ارائه محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل مجموعه